FIDAWARE WMS varastonhallinta

varastonhallinta
 
FidaWare -perhe   Varastossa    Keruussa    Tuotannossa    Terminaalissa  

Tehosta varastonhallintaasi!

Olipa varastosi tuotevarasto, palveluvarasto tai varastohotelli, FidaWare WMS tarjoaa kaikki välineet yrityksen tehokkaaseen varastonhallintaan. Tavoite on, että haluttu varaston palvelutaso ylläpidetään mahdollisimman pienin operatiivisin kustannuksin.

Reaaliaikainen varastonohjaus mahdollistaa varaston kiertonopeuden noston, mikä pienentää varastoon sitoutunutta pääomaa.

FidaWare WMS hallitsee monipuolisesti varaston perustietoja, kuten tuote-, varastopaikka- ja valmistuserätietoja. Se ohjaa ja optimoi tehokkaasti kaikkia varaston keskeisiä toimintaprosesseja sekä takaa toimitusten virheettömyyden ja jäljitettävyyden läpi koko sisälogistiikan toimitusketjun. ERP -järjestelmästä saatavia myyntilaustietoja hyödyntäen FidaWare WMS ohjaa ja tehostaa keruuta.

layout_pc
Graafisuudella käytettävyyttä varastonhallintaan

FidaWare -varastonhallintaohjelmisto sisältää graafiset työkalut, joilla mallinnetaan fyysiset tilat ja alueet (mm. vastaanotto-, varasto-, keruu-, lähettämö- ja ulkoalueet sekä tuotannon ottopisteet). Työkaluilla voi helposti ylläpitää ja hallita tiloja ja alueita (esim. erilaisia varastoalueita). Graafisuutta ja visualisointia voidaan hyödyntää tehokkaasti mm. keruun yhteydessä esimerkiksi tuotteen sijainpaikan näyttämisessä. Graafisen käyttöliittymän avulla voidaan suorittaa myös erilaisia hakuja ja varastonohjauksen toimintoja.

Helppo tuotteiden vastaanotto

Varastonhallintajärjestelmällä voidaan vastaanottaa joustavasti tuotteita omasta tuotannosta, toisesta varastosta tai tavarantoimittajilta. Vastaanotto voidaan tehdä ostotilausten perusteella ja siinä voidaan hyödyntää saapumisen ennakkotietoa. Vastaanotto voidaan tehdä tarvittaessa myös käsin saapumisasiakirjojen tietojen perusteella.

FidaWare WMS ohjaa tuotteiden vastaanottotarkistuksia ja laadunvalvontaa sekä niiden vaatimia toimenpiteitä. Tarvittaessa vastaanotetut tuotteet merkitään ja järjestelmä optimoi niiden sijoittelupaikan varastoon. Ohjelmisto päivittää saldotiedot reaaliaikaisesti ERP -järjestelmään.

Tehokas ja älykäs tuotteiden hyllytys

FidaWare WMS ohjaa hyllytystä niin, että tuotteiden hyllytys voidaan tehdä suoraan vastaanoton jälkeen ilman välisijoitteluja. Hyllytystoiminto sisältää mm. nimikkeiden sijoittelun hyllyyn tai eri varastoalueelle eri kriteerien mukaan, esim. painon, tilavuuden, korkeuden tai parasta ennen päiväyksen mukaan. Nimikkeiden sijoittelu voi perustua myös menekkiin eli ABC-luokitukseen. Varastopaikat voivat olla dynaamisia ja/tai staattisia, aktiivi- ja reservipaikkoja.

Optimoidulla hyllytyksellä vältetään turhat sisäiset siirrot, jolloin virheet vähenevät, toiminta tehostuu ja syntyy selkeitä säästöjä.

Lähetysalueen hallinta ja lastaus

FidaWare WMS ylläpitää ja hallinnoi lähetysaluetta graafisten työkalujen avulla. Ohjelman toiminnallisuuksia ovat mm. lähetysalueen tuote- ja tietovirtojen hallinta reaaliaikaisesti, lastausohjeiden ja vaadittujen kuljetusasiakirjojen tuottaminen sekä lähetysalueella olevien tehtävien ohjaaminen (esim. laadunvarmistus). FidaWare WMS ohjaa myös lastaustoimintoja niin, että ensimmäisenä autoon lastattu lava puretaan viimeisenä.

Joustava varastoinventointi

FidaWare WMS mahdollistaa keskeytymättömän varastoinventoinnin, jolloin se voidaan suorittaa milloin tahansa, eikä varastoa tarvitse sulkea inventoinnin takia. Keskeytymättömän inventointitoiminnan ansiosta vältetään myynnin menetykset ja parannetaan asiakaspalvelua.

Cross-Docking -toiminto

Cross-docking on prosessi, jossa tuotteita siirretään suoraan vastaanotosta toimitukseen, mikä auttaa välttämään tarpeetonta käsittelyä varastossa.

Cross-dockingin toteutus voi olla suunniteltua tai tilannelähtöistä. Tilannelähtöistä cross-dockingia tapahtuu osana varastotoimintoja, kun lähteviä tilauksia sovitetaan todellisten vastaanotettujen määrien kanssa. Saapunut tuote siirretään heti vastaanotosta lähettämöön tai lähtevään kuormaan ilman välivarastointia.

Suunniteltu cross-docking on tulevan ja lähtevän tavaravirran välille ennalta määritetty linkki, joka ohjaa varaston tai terminaalin toimintaa. Tavarantoimittaja koostaa toimituserät loppuasiakkaan tilausten mukaisiin, valmiiksi pakattuihin ja merkittyihin eriin, mutta hoitaa niiden kuljetuksen yhtenä eränä ostajan tavaran vastaanottoon (tai suoraan lähettämöön). Saapunut erä siirretään heti vastaanotosta lähettämöön ilman välivarastointia ja lajitellaan asiakaskohtaisiin toimituseriin tai lähtevään kuormaan.

Palveluvarastotoiminnot

Monipuoliseen FidaWare WMS -varastonhallintaratkaisuun on helppo liittää palveluvarastotoiminnallisuus. Palveluvarastotoiminnot tuottavat annettujen parametrien mukaan laskutuksen tukitietoa esim. tapahtumaperusteisena, mikä mahdollistaa uusien ja monipuolisten lisäarvopalvelujen tuotteistamisen ja tarjoamisen.

  • Hallitsee usean eri omistajan tuotteet samassa varastossa.
  • Mahdollistaa erilaisten asiakaskohtaisten lisäarvopalvelujen tarjoamisen (asiakaskohtainen pakkaus, säilytys, kokoonpano, merkintä jne.).
  • Tarjoaa extranet-portaalin logistiikkaoperaattorin asiakkaille, jolloin asiakas voi portaalin avulla tarkastella omia tavaroitaan varastossa tai suorittaa haluamiaan toimeksiantoja.

Korkeavaraston ohjaus ja visualisointi

FidaWare korkeavarastoratkaisu tarjoaa kattavat työkalut operatiiviseen toimintaan ja kehittyneeseen visualisointiin.

FidaWare saa lava- ja tuotetiedot ja hyödyntää näitä tietoja määritellessään lavan sijoituspaikkaa korkeavarastossa. Järjestelmä käyttää useita kriteerejä parhaan varastopaikan määrittelemiseksi, kuten lavan koko, paino, haluttu tuotesijoittelu, karanteeni ja tietyt optimointisäännöt. Ohjelma hallitsee täysin korkeavaraston lavapaikkoja, niissä olevien tuotelavojen tietoja ja määrittelee asiakastilausten perusteella optimaaliset tuotelavat kerättäväksi korkeavarastosta.

Oikean lavan määrittelyssä käytetään lukuisia sääntöjä kuten FIFO-periaate ja korkeavarastohissien tasainen kuormitus.

Korkeavaraston visualisointi

FidaWaressa on työkalut korkeavaraston visualisointiin ja sen sisällön tutkimiseen. Graafinen käyttöliittymä on suunniteltu siten, että käyttäjä saa helposti ja nopeasti yleisnäkymän korkeavaraston tilanteeseen. Päivittäisiä rutiineja ja mahdollisia poikkeustilanteita on helpompi työstää. Esiohjelmoidut aputoiminnot helpottavat ja yksinkertaistavat työllistäviä ja aikaa vieviä rutiineja.

Korkeavarastomoduuli voidaan integroida muuhun FidaWare toiminnallisuuteen. Integrointi on mahdollista korkeavaraston laiteohjaukseen käytettyjen standardirajapintojen ansiosta.